LÍVIA BOLIEŠIKOVÁ, Mgr. art.

livia@cervenikráli.com

Narodená v roku 1980 v Bojniciach.
Vyštudovala ma?bu na AKADÉMII UMENÍ v Banskej Bystrici.

Po?as štúdia sa Lívia Boliešiková za?ala venova? cyklu malieb so zastrešujúcim názvom ?ERVENÍ KRÁLI, na ktorom pracuje do dnes. Ide o zostavenie tematickej /snaha reflektova? bytostné otázky ?loveka a zviera?a vo vz?ahu k modifikovanému priestoru/ a farebnej /využitie komplementárnych a archaických farieb/ syntézy. Konceptuálne uchopenie témy, vedomá rezignácia na možnosti priestoru, deštruktivita ?udského myslenia "racionálneho" konania. Priblíženie vz?ahu ?loveka k rovnako živým bytostiam, zvieratám, ako je on sám v nieko?kých etapách existencie sveta. Vyjadrenie sa k stavu spolo?nosti, duchovný rozmer toho, ?o by nemalo by?. Nasúva sa otázka, ?o je morálne, humánne?
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.