JURAJ KUP?OK, Ing.

juraj@cervenikrali.com

Narodený v roku 1976 v Banskej Bystrici.
Vyštudoval ŽILINSKÚ UNIVERZITU, Fakultu riadenia a informatiky, Informa?né a riadiace systémy.

Ve?mi sa ma dotýka aké je naše postavenie vo vz?ahu Matke Zemi. ?astokrát je naše správame sa k nej bez úcty, pokory a porozumenia. Dáva nám všetko ?o pre náš život potrebujeme. Poznáme príjem, na výdaj zabúdame. Naše kroky sú podpísané žia?om, zaliate odpadom. ?lovek je bytos?ou sveta, je jej neodmyslite?nou sú?as?ou a tak by mali by? jeho kroky poznamenávané s najvä?šou úctou a stálou v?akou.
Rád by som venoval svoj vo?ný ?as ochrane Matke Zemi a stromom, ktoré nám dávajú to, bez ?oho by tu ani jeden z nás nebol.
Projekty Zelení králi budú zamerané stromom ich jedine?nosti, dokonalosti a kráse.
Veríme, že nám v tom pomôžete a spolo?ne zmeníme svet k lepšiemu miestu pre život, pre nás všetkých. Sme bytos?ami sveta, sme jeden celok, sme tu aby sme pochopili, porozumeli, žili v harmónii s Matkou, Stvorite?om a všetkými bytos?ami.

S úctou,
Juraj Kup?ok.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.