?ERVENÍ KRÁLI

Ob?ianske združenie ?ERVENÍ KRÁLI vzniklo zhmotnením zakladate?kiných a sú?asne autorkiných ideí, ktorým sa za?ala venova? po?as svojho štúdia od roku 2002 v maliarskej tvorbe reflektujúc na aktuálne priestorové riešenia vo vz?ahu ?loveka a zviera?a prostredníctvom výtvarného umenia. Lívia Boliešiková založila ob?ianske združenie spolu s ?lenmi, MVDr. Danielou Turanovou a Ing. Jurajom Kup?okom 16. 6. 2010 v Bojniciach. Cie?om ob?ianskeho združenia ?ERVENÍ KRÁLI je pomoc ?loveku /podpora a pomoc sociálne slabším skupinám, de?om z detských domovov, nemocni?ným zariadeniam.../, ochrana zvierat /pomoc útulkom pre zvieratá, karanténnym staniciam a zoologickým záhradám/ a ochrana životného prostredia.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.