STANOVY

Cie? a ?innos?
 1. Cie?om ob?ianskeho združenia ?ERVENÍ KRÁLI (?alej len združenia) je ochrana zvierat, ich práv a pohody (welfare).
 2. ?innos? združenia, sledujúc stanovený ciel', bude spo?íva? predovšetkým:
  1. v priamom riešení ich trvalého, alebo do?asného priestoru,
  2. v podpore a riešení individuálnych projektov so zapojením známych osobností, zameraných pre etické zaobchádzanie so zvieratami v rámci výchovy a šírenia osvety prostredníctvom verejného vzdelávania
  3. v oboznamovaní verejnosti s najnovšími výsledkami riešených priestorov, s ich prezentáciou a popularizáciou v prostredí rôznych médií /internetu, tla?e a televízie/,
  4. v podpore ?alších aktivít v oblasti vedy a umenia v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia,
  5. v ochrane životného prostredia,
  6. v podpore vzdelávania,
  7. v poskytovaní sociálnej pomoci.
 3. Združenie bude ?alej:
  1. presadzova? slobodu prejavu a tvorby,
  2. propagova? výsledky ?innosti na Slovensku,
  3. zabezpe?ova? stavovskú ochranu záujmov vedeckých pracovníkov, sympatizantov vedy a bráni? profesijné záujmy a práva ?lenov združenia.
Úplné znenie stanov v PDF
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.