STANOVY

Cieľ a činnosť
 1. Cieľom občianskeho združenia ČERVENÍ KRÁLI (ďalej len združenia) je ochrana zvierat, ich práv a pohody (welfare).
 2. Činnosť združenia, sledujúc stanovený ciel', bude spočívať predovšetkým:
  1. v priamom riešení ich trvalého, alebo dočasného priestoru,
  2. v podpore a riešení individuálnych projektov so zapojením známych osobností, zameraných pre etické zaobchádzanie so zvieratami v rámci výchovy a šírenia osvety prostredníctvom verejného vzdelávania
  3. v oboznamovaní verejnosti s najnovšími výsledkami riešených priestorov, s ich prezentáciou a popularizáciou v prostredí rôznych médií /internetu, tlače a televízie/,
  4. v podpore ďalších aktivít v oblasti vedy a umenia v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia,
  5. v ochrane životného prostredia,
  6. v podpore vzdelávania,
  7. v poskytovaní sociálnej pomoci.
 3. Združenie bude ďalej:
  1. presadzovať slobodu prejavu a tvorby,
  2. propagovať výsledky činnosti na Slovensku,
  3. zabezpečovať stavovskú ochranu záujmov vedeckých pracovníkov, sympatizantov vedy a brániť profesijné záujmy a práva členov združenia.
Úplné znenie stanov v PDF
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.