PRIESTOR

Otázka životného priestoru vo vzťahu k zvieratám je dôležitá, ale sama o sebe nie je dostatočným základom pre tvorbu zákonov. Altruizmus sa dnes riadi darvinistickými pravidlami- to jest, slúži záujmom človeka. Potreba priestoru /zvlášť u hospodárskych zvierat/ je rovnako dôležitá ako akákoľvek iná z potrieb týkajúca sa životnej pohody zvierat /welfare/. Hovoríme o vytvorení podmienok, v ktorých sú chránené pred fyzickou a psychickou nepohodou a v ktorých môžu realizovať svoje prirodzené správanie /vytvorenie priestoru a s ním poskytnutie správnej výživy, bez stresu, strachu a bolesti/. Poznatky z evolúcie a psychológie dokazujú, že vedomie človeka sa v stupni rozvoja líši od ostatných zvierat a že vývoj vedomia sa začal svojím významom prevažovať nad vývojom telesným najskôr u primátov. Schopnosť zvierat pociťovať vyššie city ako nuda, empatia a smútok je námetom, ktorý by veda mala po práve študovať jednak preto, že môžu mať veľký význam pre ich životnú pohodu a jednak preto, že máme akúsi povinnosť poznávať vedomie zvierat. Správne jednanie závisí na správnom myslení, ktoré bude založené na akademických princípoch: výskumu, vzdelávania a zákonodarstva. Tento prístup tiež závisí bez akýchkoľvek pochybností na sile našich emócií, súcitu a zlosti. Naše záväzky sú ale obmedzené tým, že už z definície môžu trpieť len zvieratá nadané vedomím. Žiadny problém životnej pohody sa nedá riešiť izolovane.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.