PRIESTOR

Otázka životného priestoru vo vz?ahu k zvieratám je dôležitá, ale sama o sebe nie je dostato?ným základom pre tvorbu zákonov. Altruizmus sa dnes riadi darvinistickými pravidlami- to jest, slúži záujmom ?loveka. Potreba priestoru /zvláš? u hospodárskych zvierat/ je rovnako dôležitá ako akáko?vek iná z potrieb týkajúca sa životnej pohody zvierat /welfare/. Hovoríme o vytvorení podmienok, v ktorých sú chránené pred fyzickou a psychickou nepohodou a v ktorých môžu realizova? svoje prirodzené správanie /vytvorenie priestoru a s ním poskytnutie správnej výživy, bez stresu, strachu a bolesti/. Poznatky z evolúcie a psychológie dokazujú, že vedomie ?loveka sa v stupni rozvoja líši od ostatných zvierat a že vývoj vedomia sa za?al svojím významom prevažova? nad vývojom telesným najskôr u primátov. Schopnos? zvierat poci?ova? vyššie city ako nuda, empatia a smútok je námetom, ktorý by veda mala po práve študova? jednak preto, že môžu ma? ve?ký význam pre ich životnú pohodu a jednak preto, že máme akúsi povinnos? poznáva? vedomie zvierat. Správne jednanie závisí na správnom myslení, ktoré bude založené na akademických princípoch: výskumu, vzdelávania a zákonodarstva. Tento prístup tiež závisí bez akýchko?vek pochybností na sile našich emócií, súcitu a zlosti. Naše záväzky sú ale obmedzené tým, že už z definície môžu trpie? len zvieratá nadané vedomím. Žiadny problém životnej pohody sa nedá rieši? izolovane.
Created by © 2002 - 2020 WebCreative.info | All rights reserved.